Panalangin sa gitna ng kaguluhan sa Mindanao

Dakila at walang hanggan naming Diyos, ang pag-asa ng lahat ng nilikha at ang bukal ng kapayapaan sa sanlibutan, kinikinilala namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ang aming Ama na lumilingap sa kanyang mga anak sa mga panahong wala kaming masilungan at walang maintindihan sa mga nagaganap sa aming buhay.

Haplusin mo po kami o Diyos at payapain ang aming kalooban sa mga nangyayari sa aming bayan lalo na ang kaguluhang naghahari sa Marawi, Lanao del Sur at sa buong lupain sa Mindanao.

Patuloy po ninyong patatagin ang Hukbong Sandatahan ng Pilipinas sa pagpapanatili ng kaayusan, kaligtasan at kapayapaan sa aming bayan at panatilihing matibay na tanggulan ng mamamayan sa oras ng krisis, digmaan at rebelyong namamayani sa aming lipunan.

Gabayan po ninyo at ingatan ang aming mga kapatid na sundalo na lumalaban sa puwersa ng teroristang naghahasik ng gulo at kumikitil ng buhay ng mga inosente naming kababayan. Palakasin po ninyo ang kanilang loob at patatagin ang kanilang pagtitiwala sa Iyo. Ipag-adya mo po sila sa kapahamakan at hayaang makabalik sa kanilang pamilyang naghihintay. Idinadalngin din po naming ang mabilisang paggaling ng aming mga kapatid na sugatan sa labanan.

Inilalapit naming sa iyo o Dakilang Diyos, ang katahimikan ng mga kaluluwa ng aming mga kapatid na nasawi sa labanan, sundalo man o sibiliyan, nawa sa piling mo ay makasumpong sila ng walang hanggang kaahingahan at tunay na kapayapaan.

Hinihiling din naming Mapagkalingang Ama, na yakapin mo ang aming mga kababayan naiipit sa digmaan, maging muslim man o kristiyano man. Aliw upang sa lungkot at hirap ay makaalpas, at pag asa sa gitna ng panlulumo at pagwasak.

Idinadalangin namin mahabaging Diyos na umiral nawa ang batas sa Mindanao upang makamit namin ang tunay na diwa ng kapayapaan na siyang hangarin ng aming Panginoong Hesukristo bilang prinsepe ng kapayapaan. Amen.

You might also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *